De tool Circulair Gebouwd

Klaar om circulair te bouwen?

 

Of bekijk eerst onderstaande video die je snel uitlegt hoe de tool in elkaar zit.

Met deze tool kan je bij de realisatie van een project van start tot oplevering maximaal inzetten op concrete circulaire ambities met alle betrokken bouwpartners. Zo wordt jouw project echt helemaal “circulair gebouwd”.

Waarom een tool "Circulair Gebouwd"?

Elk bouwproject is anders en heeft zijn eigen specifieke context en randvoorwaarden. Dit maakt dan ook dat de definitie van “circulair bouwen” of een “circulair gebouw” niet eenduidig kan zijn. Het vertalen van de theoretische principes van circulair bouwen naar een praktische uitvoering is dus een zeer uitdagende oefening.

“Circulair Gebouwd” helpt je:

  • bij het definiëren, monitoren en evalueren van circulaire ambities in bouwprojecten.
  • om op een transparante manier met projectpartners te communiceren over circulaire ambities.
  • van start tot opleveringmaximaal in te zetten op concrete circulaire ambities

En zo wordt jouw project echt “circulair gebouwd”.

dashboard tool

"Bij het Emergis Living lab werd sterk ingezet op het bestaande valoriseren met de ambitie om 24% van de bestaande constructie te behouden. Uiteindelijk werd deze ambitie met 4 % overschreden dankzij het behoud van de fundering, betonvloer en een tegelvloer van het te slopen gedeelte".

Dashboardberekeningsmethode

De scores in de vorm van percentages die op het dashboard terug te vinden zijn drukken niet uit hoe circulair een gebouw is, maar tonen aan in hoeverre men op een bepaalde thematiek wil inzetten. Het doel is dus niet om 100% te halen op elk thema, het doel is om per project een ambitieus maar realistisch percentage vast te leggen en op te volgen of dit ook gehaald wordt.

Ambitieniveau uitgedrukt in percentages:

percentages thema's dashboard

Ontwerp voor hergebruik en recyclage

Omdat het vermijden van het gebruik van materialen bovenaan de circulariteitsladder staat, wordt in de calculator eerst nagegaan of er materiaalbesparende optimalisaties worden gedaan of nog beter: materialen worden vermeden. Hiervoor worden bonuspunten toegekend:

  • Materiaalbesparing = 2 punten
  • Vermijden van het gebruik van materialen = 20 punten = maximumscore

Vervolgens wordt voor 4 aspecten nagekeken in welke mate elk gebouwonderdeel ontworpen werd om hergebruik en recyclage in de toekomst mogelijk te maken. In functie van de antwoorden wordt een schaal van 4 niveaus gebruikt met een puntenverdeling van 0, 1,3 en 5. Men kan dus per gebouwonderdeel een maximumscore van 20 punten behalen, wanneer voor alle aspecten maximaal ingezet werd op een hoog hergebruik en recyclagepotentieel.

 

Tenslotte worden de scores per gebouwonderdeel omgezet naar een percentage dat het ambitieniveau voor het volledige gebouw representeert. Hiervoor worden de scores per gebouwonderdeel met onderstaande wegingsfactoren samengebracht in een totaalpercentage. De wegingsfactoren zijn overgenomen uit DGNB New buildings criteria set - versie 2018, TEC1.6 / EASE OF RECOVERY AND RECYCLING.

dashboard radardiagram voorbeeld
Tabel verschillende elementen
Achter deze wegingsfactoren zit volgende logica: wanneer gebouwonderdelen regelmatig onderhevig zijn aan veranderingen (omwille van hun beperkte technische of functionele levensduur) is het des te meer belangrijk dat ze ontworpen werden voor hergebruik of recyclage. Daarom hebben de vloer, binnenwanden en het plafond een hoge wegingsfactor. De fundering daarentegen blijft in de meeste gevallen ongewijzigd en heeft daarom de laagste wegingsfactor.