Voor wie?

De architect

Wanneer een architect een opdracht krijgt waarin circulariteit gevraagd wordt, kan de tool gebruikt worden om de circulariteit van het project en meer specifiek de ontwerpkeuzes aan te tonen. Met behulp van de circulaire ontwerprichtlijnen kan geïllustreerd worden in hoeverre een ontwerp veranderingsgericht is of in welke mate de onderdelen van het gebouw ontworpen worden voor hergebruik en recyclage. Verder biedt de tool een houvast om gerecupereerde materialen te integreren in een project en hoe dit aan te pakken. Ook richtlijnen m.b.t. de materiaalkeuze en een lage milieu-impact kunnen voor een architect van pas komen. Met het thema "Voorlopen in de transitie" tenslotte, biedt de tool mogelijke strategieën om een voorloper te zijn op het vlak van informatiebeheer en/of het inzetten van innovatieve businessmodellen of processen.

De opdrachtgever

Door circulaire ambities concreet te maken en ze op een visuele manier vast te leggen, laat de tool “Circulair Gebouwd” toe om over circulariteit te communiceren tussen verschillende partijen. In eerste instantie is de bouwheer, die deze ambities moet verwerken in een programma, een wedstrijdvraag, een geschikte contractvorm, een lastenboek,… de meest aangewezen partij om met de tool aan de slag te gaan. Door de verschillende stappen van de tool te doorlopen kan men tot een heldere en concrete vraagstelling komen.

Aangezien de integratie van circulariteit enkel kan slagen als bouwpartners reeds in een vroeg stadium betrokken worden bij het project, zullen ook andere partijen zoals de architect, de aannemer, studiebureaus of experten betrokken kunnen worden bij het gebruik van de tool.

De aannemer

Nu circulariteit ingang vindt in bouwprojecten zal ook de aannemer op een bepaald moment met bijkomende vereisten inzake circulariteit geconfronteerd worden. Wanneer de circulaire ambities in een project met behulp van deze tool geconcretiseerd worden, maakt dit het voor de aannemer gemakkelijker om de consequenties van de bijkomende vereisten voor het bouwproces in te schatten en correct te begroten.

Meer en meer wordt in het kader van circulair bouwen voor een meer “open” vraagstelling gekozen, met formules die samenwerking in een vroeg stadium stimuleren. Het is dan aan de aannemer zelf om met oplossingen te komen en de circulariteit ervan aan te tonen. Met behulp van de tool kan de aannemer samen met de andere projectpartners de circulariteit illustreren en zich hiermee onderscheiden van zijn concurrenten. Bovendien biedt de tool ook concrete houvast om bepaalde circulaire ambities waar te kunnen maken. Zo kan geïllustreerd worden in welke mate de gekozen bouwsystemen en verbindingswijzen hergebruik en recyclage in de toekomst mogelijk maken. Of welke concrete maatregelen nodig zijn om hergebruik bij een bestaande situatie te maximaliseren. Bijkomend illustreert de tool wat de aannemer kan ondernemen inzake afvalbeheer tijdens de bouwfase, het onderhoud van het gebouw achteraf, documentatiebeheer of innovatieve businessmodellen.

Bouwteam of consortium

Tenslotte laat de tool toe om met verschillende bouwpartners samen de circulaire ambities van een bouwheer te vertalen naar concrete maatregelen en vereisten. Op deze manier wordt op een eenduidige en transparantie manier gecommuniceerd over circulariteit en zitten alle partijen van in het begin op dezelfde lijn.