Link met GRO

GRO voorblad

Hoe verhoudt deze tool zich tot GRO?

Naast de tool "Circulair Gebouwd" bestaat er ook GRO 2020.1, de duurzaamheidsmeter van het Facilitair Bedrijf. 

Met GRO kan je de duurzaamheid in projecten concretiseren door te werken met een ambitieniveau en een selectie van duurzaamheidscriteria. Dit instrument bevat een heel uitgebreide lijst van criteria en kijkt naar duurzaamheid in de brede zin van het woord met ook heel wat criteria die de circulariteit nagaan van een project.  Maar als men echt specifiek wil inzetten op circulariteit, dan volstaan de criteria uit GRO in sommige gevallen niet.

Hieronder staan alle criteria in GRO die te maken hebben met circulair bouwen en waarnaar in deze tool verwezen wordt. Per criteria staat meer in detail uitgelegd hoe dit in de tool opgenomen werd. Op dit moment is men bezig met een nieuwe versie voor de 3 gewesten waarin circulariteit nog meer uitgewerkt zal worden. In de tussentijd is de tool "Circulair Gebouwd" een goede voorbereiding op de uitgebreide versie die eraan zit te komen.

GRO Criteria

TOE 1

26 van de vragen in de checklist TOE1 van GRO werden overgenomen in deze tool, 7 werden niet weerhouden om verschillende redenen: omdat ze te functie specifiek zijn, omdat ze al bij een ander subthema van deze tool aan bod komen, of omdat we niet helemaal overtuigd zijn van de meerwaarde. In deze tool werden 5 bijkomende aandachtspunten geformuleerd op basis van testcases en andere bestaande instrumenten m.b.t. veranderingsgericht ontwerpen.

De criteria voor ontwerp voor demontage, hergebruik en recyclage die onderdeel uitmaken van de checklist in TOE 1 werden in deze tool verwerkt in 3.1b "Ontwerp voor hergebruik en recyclage" waar dit uitgebreid werd naar een analyse per gebouwonderdeel.

MAT 1

In MAT1 van GRO wordt gevraagd om een inventaris te maken van de in situ aanwezige bouwmaterialen volgens de bijhorende template (een ander formaat is toegelaten zolang het minimaal dezelfde informatie bevat). Daarnaast vraagt men in de voorontwerpfase ook een nota met onderzoek naar hoe de aanwezige bouwmaterialen hergebruikt kunnen worden. Vervolgens wordt de prestatielevel vaar MAT 1 bepaald volgens het percentage dat hergebruikt wordt. Elk van deze zaken werd ook in deze tool opgenomen met daarbovenop heel wat andere aandachtspunten die in de praktijk kunnen bijdragen tot het maximaal valoriseren van af te breken materialen.

Daarnaast vormt een gesloten grondbalans ook een onderdeel van MAT1, maar dit werd niet meegenomen in deze tool.

MAT 2

In MAT2 van GRO wordt een methodiek beschreven om met TOTEM de impact van de materiaalkeuzes op het milieu na te gaan. De verschillende stappen uit deze methodiek werden overgenomen in deze tool en aangevuld met bijkomende mogelijke eisen rond milieu-impact en materiaalkeuzes. Waar GRO focust op een vergelijkende studie in de ontwerpfase en een berekening van het volledige gebouw as-built, laat deze tool ook toe om eisen te stellen rond milieuscores en je project achteraf te evalueren.

Verder wordt in MAT2 ook aandacht besteed aan materiaalkeuzes door na te gaan of het hout uit duurzaam bosbeheer komt en gekozen wordt voor regionale en maatschappelijk verantwoorde materialen. In deze tool werd dit uitgebreid met andere mogelijke materiaalkeuzes zoals kiezen voor lokaal recup-materiaal, kiezen voor bio-based materialen of kiezen voor materialen met een duurzaamheidslabel. Dit laatste kan je ook nagaan in GRO via het materialenpaspoort (MAT3).

MAT 3

Er wordt in GRO 2020.1 nog niet veel aandacht besteed aan hoe “gerecupereerde” of “gerecycleerde” materialen te integreren in een project. Dat werd in deze tool diepgaander uitgewerkt. Er worden wel bonuspunten toegekend voor MAT 3 per aspect van het materialenpaspoort  (waarvan een Excel-template ter beschikking wordt gesteld) dat wordt ingevuld. Het opmaken van een gebouwenpaspoort met de informatie betreffende de circulariteit van de materialen is ook in deze tool een mogelijke ambitie.

OMG 3

In deze tool wordt gefocust op het beheer van bouw- en sloop afval, terwijl dit in OMG 3 van GRO veel breder gaat. Daar wordt in de checklist OMG 3 ook gekeken naar thema’s zoals signalisatie en toegankelijkheid, hinder beperken, bescherming van het milieu. In de tool wordt wel naar deze checklist verwezen voor een overzicht van mogelijke aandachtspunten m.b.t. afvalbeheer om op te nemen in de aanbesteding. De stappen van bewijsvoering die in GRO geëist worden: plan van aanpak opstellen, analyse uitvoeren en implementatie in het bestek werden geïntegreerd in deze tool.

LCC 1&2

Met het oog op gemakkelijk onderhoud en eenvoudige schoonmaak in de toekomst worden in GRO twee criteria gedefinieerd met elk een bijhorende checklist met een hele reeks aandachtspunten: LCC1 en LCC2. Voor beide criteria geldt dat het prestatieniveau bepaald wordt in functie van de score die resulteert uit het invullen van de checklists. Hoe meer aandachtspunten men meeneemt in het project, hoe hoger de score en dus de prestatielevel. In de tool wordt verwezen naar beide checklists maar worden nog een heleboel andere aandachtspunten geformuleerd.

TOE 2

De thema’s die vallen onder transitie komen zeer weinig aan bod in GRO 2020.1. Daarom werden ze in deze tool bewust toegevoegd, omdat ze bijdragen tot het versnellen van de transitie en dus deel moeten uitmaken van ambitieuze circulaire projecten. In TOE 2 wordt het gedeeld gebruik van oppervlakte in een gebouw beoordeeld op basis van 5 indicatoren. In de tool wordt dit korter geformuleerd, in de vorm van een minimum percentage van de bruto vloer oppervlakte en dat het gedeelde gebruik niet alleen in theorie mogelijk moet zijn, maar ook praktisch en logistiek georganiseerd wordt.

BEH 1

In de tool wordt gevraagd naar een slim gebouwbeheersysteem dat bijdraagt tot een geoptimaliseerd energieverbruik, beheer en onderhoud van het gebouw. In GRO gaat men uitgebreider in op dit thema in BEH 1. Daar worden eisen m.b.t. energiemonitoring geformuleerd volgens 3 niveau's. De focus ligt in GRO op energie, terwijl we in deze tool breder kijken en monitoring ook ingezet kan worden in de vorm van slimme gebouwbeheersystemen met het oog op een goed beheer en onderhoud van het gebouw.